Liên hệ

Đăng ký và Xét tuyển

Để thảo luận về xét tuyển và nhập học các chương trình học tập tại các trường của chúng tôi, hoặc để biết thêm thông tin chi tiết về trường của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

Central Admissions
Kett House, Station Road
Cambridge CB1 2JH
Tel: +44 1223 341300
Email: admissions@ceg-uk.com

Các dịch vụ dành cho sinh viên đại học:

Các nhóm dịch vụ dành cho sinh viên là một trong những trung tâm liên lạc trong các trường đại học: