A level

A Level

Các điểm chính:

 • Tuổi 15.5+
 • Yêu cầu đầu vào: Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Bảng kết quả học tập tốt
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0+
 • Ngày nhập học 6 các học kỳ: Tháng 9, Tháng 1
 • 5 học kỳ Tháng 1, tháng 4
 • Các địa điểm: London, Cambridge, Canterbury

Fast-track A level

Các điểm chính:

 • Tuổi 17+
 • Yêu cầu đầu vào: Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Bảng kết quả học tập tốt
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.5+
 • SNgày nhập học: Tháng 9
 • Khóa học length: 3 các học kỳ
 • Các địa điểm: London

Các môn học

Tùy thuộc vào từng trường đại học và mong muốn nghề nghiệp, chúng tôi hiểu và hỗ trợ các học sinh để giúp các em lựa chọn kết hợp các môn học phù hợp nhất.

6 học kỳ: Học sinh lựa chọn ba hoặc bốn môn học ở năm thứ nhất và thông thường sẽ tiếp tục học ba trong số các môn học này ở năm thứ hai.

5 và 3 học kỳ: Học sinh lựa chọn và học ba môn học trong suốt thời gian theo học khóa A level.

Tiếng Anh Học thuật là môn học bắt buộc đối trong tất cả các lộ trình dành cho những học sinh không nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Các môn học có thể thay đổi, và không được đảm bảo.

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về khóa học này